logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT


Aantal bezoekers
sedert 16 maart 2008:

Statuten

Nummer van de vereniging : 186585
Ondernemingsnummer: 428 792 458

In de Algemene Vergadering van maandag 29 november 2004 is beslist de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de nieuwe wet op de vzw's. Deze luiden als volgt:

Art. 1: De vereniging draagt de naam GENSTE BEIAARDKRING 'CLOCKE ROELAND' VZW.

Art. 2: De maatschappelijke zetel is gevestigd: Hubert Frère-Orbanlaan 314, 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Art. 3: De vereniging heeft als doel de bescherming, integratie en promotie van de klokken- en beiaardcultuur in alle facetten van het Gentse stadsleven.

Art. 4: De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde ontbonden worden.

Art. 5: De ondergetekende stichters zijn de eerste vaste leden. Het aantal vaste leden is minstens elf, zonder echter minder te mogen zijn dan drie. De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de nieuwe leden. Nieuwe vaste leden krijgen bij hun toetreding automatisch dezelfde rechten toegekend als de stichtende leden. Enkel de Raad van Bestuur kan een lid machtigen tot het stellen van daden die de vereniging binden.

Art. 6: Het staat ieder vast lid vrij zijn ontslag in te dienen zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. Het ontslag dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden overgemaakt. Het niet betalen van de bijdrage wordt door de Raad van Bestuur beschouwd als ontslagneming. De uitsluiting voor een andere reden kan slechts worden uitgesproken door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. Het ontslagnemend of uitgesloten vast lid en de erfgename of erfgenamen, mede de rechthebbenden van de overleden vaste leden hebben geen recht op het maatschappelijk bezit en kunnen de terugbetaling van de gestorte bijdragen niet eisen. Uitzondering wordt gemaakt voor de inbreng in gemeenschap, bij akte geregistreerd, die door voormelde vaste leden of personen kan worden teruggenomen.

Art. 7: De Raad van Bestuur kan fysische of rechtspersonen als ereleden, beschermende leden, steunende leden en andere door hem te creëren leden tot de vereniging toelaten; dat worden dan toegetreden leden.

Art. 8: De Raad van Bestuur kan een jaarlijkse bijdrage vaststellen tot een maximum van 2.500 Euro per lid. De vereniging dan verder toelagen, giften, legaten of vergoedingen ontvangen.

Art. 9: De Algemene Vergadering, samengesteld uit de vaste leden, is het soeverein orgaan van de vereniging. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid overdragen aan de Raad van Bestuur, behalve wat betreft:

  • het benoemen en ontslaan van bestuurders,
  • het goedkeuren van de begroting en de rekeningen,
  • het wijzigen van de statuten,
  • het uitsluiten van vaste leden,
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Art. 10: De Algemene Vergadering der vaste leden wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, van de begroting en van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid. De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer minstens één vijfde van de vaste leden daarom schriftelijk verzoekt en wel binnen de maand na het indienen van zulk verzoek bij de Raad. Alle vaste leden moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering worden opgeroepen. Dit gescheidt per brief of door publicatie in het eigen tijdschrift. Samen met de oproeping dient de dagorde, samengesteld door de Raad van Bestuur, medegedeeld te worden. Elk onderwerp dat schriftelijk door ten minste één derde van het totaal der vaste leden wordt voorgedragen, dient aan de dagorde toegevoegd te worden, voor zover dit ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur wordt medegedeeld. Over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden gestemd indien de helft der aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden hiermee akkoord gaat.

Art. 11: De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens afwezigheid de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 12: Alle vaste leden beschikken in de Algemene Vergadering over één stem. Elk vastlid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één ander vast lid, houder van een schriftelijke volmacht. Eén volmachtdrager mag echter maar één volmacht vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordige stemmen, onverminderd de wettelijke bepalingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 13: De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in het bijzonder register, bijeengehouden op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders ondertekend. Het verslag van de A.V. moet op aanvraag door de toegetreden leden kunnen ingezien worden op de zetel.

Art. 14: De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum drie bestuurders en de Algemene Vergadering uit minimum elf vaste leden. Ten minste om het jaar wordt één derde van de Raad van Bestuur herverkiesbaar gesteld. De volgorde voor het beschikbaar stellen der mandaten wordt eventueel bepaald door het huishoudelijk reglement. Iedere bestuurder is herverkiesbaar, behalve de afgestelde. Een bestuurder kan te allen tijde ontslag indienen. De Raad van Bestuur kan aan zijn vaste leden bepaalde machten overdragen, toegekend bij hun benoeming. De Raad van Bestuur kan onder zijn vaste leden één enkele afgevaardigde-bestuurder aanstellen. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel en ook het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen. Door de bestuurder wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenisen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun mandaat.

Art. 15: De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een Dagelijks Bestuur aanduiden.

Art. 16: De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

Art. 17: De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 18: De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een bestuurder kan enkel aan één andere bestuurder de schriftelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen. De plaatsvervanger mag slechts één dergelijke opdracht aanvaarden.

Art. 19: De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een daartoe bestem register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders.

Art. 20: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de stichting tot 31 december 1984. Bij het einde van elk boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgelsoten en eventueel onderworpen aan het nazicht door twee commissarissen die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Art. 21: De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een vast lid, in zover het aantal vaste leden niet minder dan drie bedraagt. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de Algemene Vergadering en bij gebrek daarvan door de rechtbank één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald, de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Na aanzuivering van het passief gebeurt de toewijzing van de activa volgens de beslissing van de Algemene Vergadering of de Rechtbank. De aanzuivering van het passief omvat de betaling van de schulden, de teruggave van de in gebruik ingebrachte en bij akte geregistreerde goederen en de goederen gegeven onder ontbindende voorwaarden. Deze goederen zullen hun bestemming bekomen vóór de betaling van de schulden. De resterende goederen zullen worden toegewezen aan een Gentse vereniging met een gelijkaardig doel of aan de Stad Gent.

Art. 22: Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

De oorspronkelijke neergelegde tekst van de statuten is te vinden op de site van het Belgisch Staatsblad.