logo Gentse Beiaardkring
Welkom op de site
www.beiaardgent.be
KLIK op de KLOK !
HOME
DE VERENIGING
 
LID WORDEN
 
STATUTEN
 
SAMENSTELLING
 
KOMENDE ACTIVITEITEN
 
VERSLAG 2004
 
VERSLAG 2005
 
VERSLAG 2006
 
VERSLAG 2007
 
VERSLAG 2008
 
VERSLAG 2009
 
VERSLAG 2010
 
VERSLAG 2011
 
VERSLAG 2012
 
VERSLAG 2013
 
VERSLAG 2014
 
VERSLAG 2015
 
VERSLAG 2016
 
VERSLAG 2017
 
VERSLAG 2018
 
VERSLAG 2019
 
VERSLAG 2020
 
VERSLAG 2021
 
VERSLAG 2022
 
VERSLAG 2023
BEIAARDCONCERTEN BEIAARDBESPELINGEN
DE GENTSE BELFORTBEIAARD
DE BEIAARDIERS
ACTUALITEIT
UITGAVEN
FOTOGALERIJ
GELUIDSFRAGMENTEN
LINKS
CONTACT
Privacy- en cookieverklaring.

Om in overeenstemming te zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, heeft de algemene vergadering in haar vergadering van 8 november 2021 beslist om haar statuten te vervangen door onderstaande statuten:

 

Titel I: Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1: Benaming

De vereniging draagt de naam GENTSE BEIAARDKRING "CLOCKE ROELAND".

De vereniging is opgericht als vzw overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna "WVV" genoemd).

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp van de vereniging

De vereniging stelt zich tot doel:

De bescherming, integratie en promotie van de klokken- en beiaardcultuur in alle facetten van het Gentse stadsleven.

Hiertoe zal de vereniging haar doelstellingen via recreatieve, vormende, culturele en sociale activiteiten trachten te realiseren.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciŽle en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

 

Titel II: Leden

Artikel 5: De leden

De vereniging bestaat uit vaste leden en toegetreden leden.

De vereniging telt minimaal 3 vaste leden. Alle vaste leden maken deel uit van de algemene vergadering.

Het is aan de algemene vergadering om te beslissen over het aanvaarden van nieuwe vaste leden met een gewone meerderheid. Het aanvaarden van nieuwe vaste leden is steeds het eerste punt op de agenda van de algemene vergadering en deze hebben meteen na hun aanvaarding stemrecht bij alle volgende agendapunten.

Toegetreden leden zijn leden die het doel van de vereniging ondersteunen en die vrijwillig het door het bestuur bepaalde lidgeld betalen; zij zijn geen lid van de algemene vergadering.

Artikel 6: Lidgeld

Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van alle leden wordt bepaald door het bestuur. Het maximum van deze bijdrage is vastgesteld op 2.500 euro.

Artikel 7: BeŽindiging van het lidmaatschap

Aan een lidmaatschap komt een einde:

 • a) wanneer het vast lid zijn/haar ontslag aanbiedt, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter;
 • b) wanneer de algemene vergadering met 2/3e aanwezig is en 2/3e van de aanwezige vaste leden besluit het vast lid uit te sluiten;
 • c) wanneer een vast lid twee opeenvolgende algemene vergaderingen afwezig is zonder verontschuldiging;
 • d) als het lidgeld niet meer betaald wordt;
 • e) in geval van rechtsonbekwaamheid;
 • f) bij overlijden.

 

Titel III: De algemene vergadering

Artikel 8: Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een vast lid;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 9: Bijeenkomst

De algemene vergadering moet minstens ťťn maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Het bestuur kan een algemene vergadering bijeenroepen wanneer zij dit nodig acht in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste 1/5 van de vaste leden het vraagt.

Artikel 10: Bijeenroeping

De bijeenroeping gebeurt tenminste 15 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, tenzij het vast lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda van de vergadering.

Elk voorstel dat ondertekend is door ten minste 1/3 van de vaste leden wordt op de agenda geplaatst. Het moet uiterlijk 10 dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering aan het bestuur bezorgd worden.

Naast de vaste leden krijgen ook alle kandidaat-vaste leden een uitnodiging voor de algemene vergadering.

Tijdens de algemene vergadering kunnen enkel extra agendapunten worden toegevoegd onder volgende twee voorwaarden:

 • minstens 2/3 van de vaste leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 • alle aanwezigen moeten akkoord gaan.

Artikel 11: Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of als deze afwezig is, door de ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de functie waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 12: Volmachten

Elk vast lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander vast lid. Hierbij geldt dat een aanwezig vast lid slechts ťťn afwezig vast lid kan vertegenwoordigen. De modaliteiten voor het verlenen van een volmacht worden geregeld in het intern reglement.

Artikel 13: Stemming

Behalve bij een buitengewone algemene vergadering, zoals bedoeld in art. 9:21 van het WVV, is de algemene vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal vaste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 14: Aanwezigheid van derden

Toegetreden leden mogen als waarnemer de algemene vergadering bijwonen en mogen zich tot de vergadering richten mits toestemming van de voorzitter. Externen kunnen als waarnemer door het bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergadering als dit in het belang van de vereniging is.

Artikel 15: Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen zijn ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar. De wijze van bekendmaking van de besluiten wordt vastgesteld in het intern reglement. Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door het bestuur worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft.

 

Titel IV: Het bestuur

Artikel 16: Mandaat

Het bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. Het kan bepaalde van deze bevoegdheden delegeren. Het bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en adviesraden, het opstellen en wijzigen van het intern reglement, het aannemen van giften, het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden en het instellen van rechtsvorderingen.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vereniging en/of de vestiging van een hypotheek.

Artikel 17: Samenstelling

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 11 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vaste leden voor een termijn van 3 jaar. Hun termijn eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Iedere bestuurder is herverkiesbaar. De wijze van kandidatuurstelling en verkiezing wordt opgenomen in het intern reglement. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Artikel 18: Functies

Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is, door de ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de functie waargenomen door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 19: BeŽindiging van het mandaat

Het mandaat van bestuurder eindigt:

 • wanneer de bestuurder zijn ontslag aanbiedt aan de voorzitter; het ontslag is dan met onmiddellijk ingang;
 • wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met een gewone meerderheid;
 • bij het verstrijken van de termijn;
 • bij rechtsonbekwaamheid.
 • bij overlijden.

Artikel 20: Bijeenroeping

De wijze van oproeping wordt uitgewerkt in het intern reglement.

Artikel 21: Beraadslaging

De gewone regels van beraadslagende vergaderingen impliceren onder meer dat de besluiten van deze vergadering worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van deze vergadering, met uitsluiting van de afwezigen, van de nietige stemmen en van de onthoudingen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat. Elke bestuurder heeft de mogelijkheid om zich via de notulen te distantiŽren van een beslissing.

Bij de bespreking van een agendapunt waarbij een aanwezige bestuurder een vermogensrechtelijk voordeel kan hebben, mag deze niet deelnemen aan de bespreking.

Artikel 22: Notulen

De besluiten van het bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door het bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of van een andere bestuurder of van een gevolmachtigde die niet tot het bestuur hoeft te behoren.

 

Titel V: Ontbinding

Artikel 24: Bestemming van het vermogen van de vereniging na ontbinding

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar over de bestemming van het vermogen van de vereniging. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 25: Aanduiding vereffenaars

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

 

Titel VI: Diverse bepalingen

Artikel 26: Boekjaar

Elk jaar legt het bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die hiermee ontlasting verleent aan de bestuurders. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op datum van de ondertekening van de oprichtingsakte om te eindigen op 31 december.

Artikel 27: Slotbepaling

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door de statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.